• Slovenský
  • Magyar

Hirdetőtábla
Részletes Csáb Térkép - Geoportál

AKTUÁLIS PROJEKTEK


Kerti komposztáló minden házhoz

Rekonštrukcia Obecného Úradu
Rekonštrukcia Obecného Úradu

Dokumentumtár
Fotógaléria
Videógaléria

FACEBOOK

A Munka, Szociális- és Családügyi Hivatal értesítése
2020-03-10A nagykürtösi Munka, Szociális- és Családügyi Hivatal értesíti az érintetteket a következő korlátozásokról a megjelent új koronavírus miatt:

Oddelenie poradenstva a vzdelávania

do odvolania sú zastavené všetky aktivity zamerané na priamy kontakt s osobami, ako napr. projekty Podpora individualizovaného poradenstva, Pripravený na prácu, Cesta na trh práce   (aktivita č. 6 ) rekvalifikačné a kompetenčné kurzy, všetky vzdelávacie kurzy (§ 46), zastavené je ponúkanie nových poradenských a vzdelávacích aktivít aj uzatváranie nových dohôd s UoZ. DO odvolania.


Oddelenie aktívnych opatrení trhu práce a ESF

Klienti , ktorí majú uzatvorené dohody o poskytnutí  príspevku s oddelením aktívnych opatrení na trhu práce predkladajú žiadosti o úhradu platby a  doklady k úhrade oprávnených výdavkov v rámci aktívnych opatrení na trhu práce výlučne poštou alebo do elektronickej schránky úradu.
V mimoriadnych prípadoch /  len po telefonickom dohovore so zamestnancom oddelenia / je možné uvedené odovzdať do podateľne úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš. Do odvolania.


Oddelenie služieb pre občana

V čase krízového režimu (od 10.3.2020 do odvolania) sa všetky termíny na úrade práce odkladajú. Uchádzači o zamestnanie budú informovaní o náhradnom termíne e-mailom, telefonicky, písomne, príp. cez obecný úrad.

Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nepovažuje za porušenie povinností.

Rušia sa všetky výberové konania.

Nové evidencie – občan si žiadosť stiahne z internetovej stránky úradu, príp. osobne prevezme na recepcii úradu, vypísanú žiadosť doručí e-mailom do schránky úradu alebo na e-mailovú adresu sprostredkovateľa podľa zoznamu na internetovej stránke, príp. žiadosť zašle poštou. Doručením žiadosti  týmito spôsobmi do 7 dní od skončenia zamestnania bude občan zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie bezprostredne po ukončení zamestnania.

V oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok úrad akceptuje žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom. Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu.


Oddelenie Hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok

Doklady k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky prednostne zasielať poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Pri osobnom návšteve úradu, doklady odovzdať na recepcii úradu. Do odvolania.


Oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností

Doklady k posúdeniu nároku na pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky prednostne zasielať poštou alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Pri osobnom návšteve úradu, doklady odovzdať na recepcii úradu. Do odvolania.

 
< Előző   Következő >

ELÉRHETŐSÉGEK

Csábi községhivatal
Szeder Fábián utca 320/162
Tel: +421 47 488 22 11
Mob: +421 903 700 005

SZAVAZÁS

Milyen kapcsolata van Csáb községgel?
 

PILLANATKÉPEK

FIGYELEM!

Tudsz egy készülő rendezvényről, eseményről községünkben?
Történt valami községünkben, amiről nem számoltunk be?
Készítettél olyan fotót, ami községünkkel kapcsolatos?

Értesíts minket, küldj üzenetet, küldj képet a Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez. emailcímre.
Köszönjük