• Slovenský
  • Magyar

COVID-19 TEST
Népszámlálás 2021


Népszámlálás 2021

Úradná tabuľa
Podrobná mapa obce Čebovce - Geoportál

AKTUÁLNE PROJEKTY


Obstaranie záhradných kompostérov

Rekonštrukcia Obecného Úradu
Rekonštrukcia Obecného Úradu

Dokumenty
Fotógaléria
Videógaléria

FACEBOOK

Škola
Obnovuje sa vyučovanie v našej škole v končiacich ročníkoch
15-04-2021

Share this!


Riaditeľstvo Základnej  školy  s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje rodičom a zákonným zástupcom žiakov 8. a  9. ročníka ZŠ, že na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 12. apríla 2021 s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch a v ostatných ročníkoch na 2.stupni pokračuje školské vyučovanie pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Od 19.04.2021 bude v našej  materskej škole,  na prvom stupni základnej školy, v končiacich ročníkoch (8. a  9. ročník) prebiehať vyučovanie prezenčnou formou.

Ročníky 5., 6., 7. sa budú naďalej vzdelávať dištančne.

Podmienky prezenčného vyučovania:

  • negatívny test jedného rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka nie starší ako 7 dní
  • negatívny test žiaka 2.stupňa nie starší ako 7 dní
  • respirátor pre žiakov 2.stupňa
  • čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti.

 
Zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022
06-04-2021

Share this!


Milí rodičia budúcich prváčikov!

Opäť je tu obdobie, kedy sa  rozhodujete, ktorá základná škola bude pre Vaše dieťa tá správna, ktorá mu vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky a pod.

Touto cestou Vás srdečne pozývame na zápis do 1. ročníka Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb na školský rok 2021/2022.

Zápis je organizovaný bez osobnej prítomnosti detí.

Ponúkame vám možnosť zápisu:

- elektronickou formou cez elektronický formulár od 8. apríla 2020 do 18. apríla 2020,

ONLINE ZÁPIS

- osobnou účasťou zákonného zástupcu 8. apríla 2020 po dohodnutom termíne v čase od 9:00 hod. 17:00 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení (respirátor FFP2 a negatívny test zákonného zástupcu).


Každý rodič, resp. zákonný zástupca je povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. 2021 šiesty rok života do prvej triedy základnej školy.

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa a občiansky preukaz rodiča  alebo zákonného zástupcu. V prípade otázok sa informujte na telefónnom čísle: 0918 651438.


Viac...
 
Obnovuje sa vyučovanie v našej škole
07-02-2021

Share this!


Riaditeľstvo Základnej  školy  s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb Vám  oznamuje, že dňom  08. 02. 2021 na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy v súlade s rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/10079:1-A1810 zo dňa 05.02.2021 a v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR č. 47 zo dňa 05.02.2021 účinnou od 08.02.2021, v súlade s manuálom „Návrat do škôl“ účinným od 8. februára 2021 obnovuje prezenčnú  formu vyučovania v materskej škole, v základnej škole na prvom stupni, na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu, v školskom  klube  detí (ŠKD) a zariadení školského stravovania.


Druhí stupeň pokračuje v dištančnej forme vzdelávania.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania pre 1. stupeň, ŠKD a ŠJ je otestovanie jedného zákonného zástupcu dieťaťa či žiaka, ktorý s ním žije v spoločnej domácnosti.

Podmienkou prezenčného vyučovania a fungovania na druhom stupni pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov, ak podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu je otestovanie jedného zákonného zástupcu žiaka a žiaka druhého stupňa.


 
Testovanie na COVID-19 pred otvorením školy
05-02-2021

Share this!
Tesztelés

Základná škola s MŠ Čebovce oznamuje pre svojich zamestnancov, rodičov detí z materskej školy ako i rodičov žiakov I. stupňa základnej školy, že testovanie na COVID-19 k nástupu žiakov do ZŠ a MŠ Čebovce sa uskutoční dňa 6. februára 2021. t.j. v sobotu v priestoroch školy v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Presný čas na testovanie bude doručený každému osobne v piatok večer. Školské testovanie slúži len pre zamestnancov školy, rodičov, zákonných zástupcov a žiakov II. stupňa bez prístupu na internet.

Otestovať sa dá aj vo Veľkom Krtíši na dvoch miestach. Podrobnosti tu.
 
Škola a školské zariadenia budú naďalej zavreté
31-01-2021

Share this!

Na základe informácií MŠVVaŠ sa deti z materskej školy a žiaci zo základnej školy nevrátia. Naďalej trvá mimoriadne prerušenie školského vyučovania v školách.

Žiadame vás, aby ste pravidelne kontrolovali webové sídlo a emailové adresy.

 
Naša škola bude zatvorená - INFORMÁCIE
06-01-2021

Share this!

Napriek tomu, že sme sa už všetci veľmi tešili do školy, epidemiologická situácia to žiaľ nedovolí.

Na základe informácií MŠVVaŠ všetci žiaci základnej školy budú od 11. januára 2021 vzdelávaní dištančne.


PRVÝ STUPEŇ

Žiaci 1. stupňa dostanú informácie o spôsobe dištančného vzdelávania od triednych učiteliek do 8. januára 2021.

Žiaci prvého stupňa by mali nastúpiť na prezenčný spôsob výučby 18. januára 2021 po pretestovaní rodičov a zamestnancov základnej školy.

Pre rodičov detí, ktoré navštevujú 1. stupeň, bude od 11.01.2021 podľa potreby  vyplácané pandemické OČR.


DRUHÝ STUPEŇ

Žiaci druhého stupňa budú od 11. januára 2021 pokračovať v dištančnom vzdelávaní až do ukončenia lockdownu – t.j. 24. januára 2021.

Žiaci druhého stupňa by mali nastúpiť na prezenčný spôsob výučby 25. januára 2021 po pretestovaní žiakov, rodičov a zamestnacov základnej školy.


MATERSKÁ ŠKOLA

Materská škola v týždni od 11. do 15. januára 2021 bude zatvorená!

Deti do materskej školy môžu nastúpiť od 18. januára 2021 po pretestovaní rodičov a zamestnacov materskej školy.

Niektoré kroky sú v štádiu plánovania, ako mobilné odberové miesto na škole, a budú závisieť od vývoja epidemiologickej situácie a ďalších usmernení. Preto Vás žiadame, aby ste pravidelne kontrolovali naše webové sídlo a vaše emaily.

Veríme, že to spoločnými silami zvládneme!


 
ZŠ Čebovce pokračuje v dištančnom vzdelávaní
14-12-2020

Share this!


Na základe výsledku prieskumu záujmu rodičov žiakov  2.stupňa (97% rodičov vyjadrilo nezáujem prezenčnej výučby) zriaďovateľ školy a riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb rozhodlo o pokračovaní vzdelávania žiakov druhého stupňa dištančnou formou.

Zároveň upozorňujeme, že termín vianočných prázdnin bol upravený.

Vianočné prázdniny budú v dňoch od 21.12.2020 do 10.01.2021. Posledný vyučovací deň je 18.12.2020. Predpokladaný návrat po vianočných prázdninách - dňa 11.01.2021 -  podľa epidemiologickej situácie a rozhodnutia ústredného krízového štábu.
 
ZÁKLADNÁ ŠKOLA – zmena odporúčaní a povinností rodičov
15-10-2020

Share this!


Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje rodičom, zákonným zástupcom zmeny v organizácii a podmienok výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský roka 2020/2021 zo dňa 11.10.2020.

 
Naša škola opäť v zelenej fáze
12-10-2020

Share this!


Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dňom 12.10.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje opäť do zelenej fázy.

Od pondeloka bude prebiehať vyučovanie riadne prezenčnou formou podľa rozvrhu 8.A  triedy.

Povinnosťou rodičov je monitorovať zdravotný stav žiakov a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.
 
Naša škola v oranžovej fáze
08-10-2020

Share this!


Na základe platných usmernení vám riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Čebovce – Alapiskola és Óvoda Csáb oznamuje, že dňom  08.10.2020 na základe usmernenia RÚVZ Veľký Krtíš naša škola vstupuje do oranžovej fázy.

V súlade  manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30.09.2020 a na základe usmernenia RÚVZ vo Veľkom Krtíši prerušili vyučovanie  v ročníku 8.A triedy základnej školy, nakoľko bola 1 žiačka tejto triedy pozitívne testovaná na COVID-19.

Žiakom dotknutej triedy bude od 08.10.2020 do 09.10.2020 výchovno-vzdelávací proces realizovaný formou dištančného vzdelávania podľa rozvrhu a podľa pokynov učiteľov.

Od 12.09.2020 (pondelok) bude  prebiehať vyučovanie riadne prezenčnou formou podľa rozvrhu 8.A  triedy.

V karanténe sú len osoby, ktoré sú pozitívne a osoby, ktoré prišli do bezprostredného kontaktu s nimi. Tie budú kontaktované RÚVZ a budú postupovať podľa ich pokynov.

Rodičov sa žiadne obmedzenia netýkajú. Jedinou povinnosťou je monitorovať zdravotný stav žiakov a v prípade podozrenia je nutné kontaktovať svojho lekára.
 
<< Začiatok < Späť 1 2 3 4 5 6 7 Ďalej > Koniec >>

Zobrazené 1 - 20 z 131

KONTAKTY

Obecný úrad Čebovce
Szedera Fabiana 320/162
Tel: +421 47 488 22 11
Mob: +421 903 700 005

ANKETA

Aký vzťah máte k obci Čebovce?
 

MOMENTY

POZOR!

Vieš o nejakom pripravovanom podujatí, udalosti v našej obci?
Stalo sa niečo v našej obci, o čom sme neinformovali?
Zhotovil si takú fotografiu, ktorá súvisí s našou obcou?

Informuj nás, pošli odkaz, pošli fotku na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovým automatom, musíte mať zapnutý Javascript pre jeho zobrazenie
Ďakujeme